Цэс

Ил тод байдал

Мэдээллийг хурдан шуурхай хялбар болгох үүднээс бид хийж буй ажлаа нээлттэй, ил тод байлгахыг зорьдог.

Шилэн данс

Хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулсныг олон нийт хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоо.

Харах

Худалдан авах үйл ажиллагаа

Хөрөнгө бүхий бараа, ажил, үйлчилгээг төлөвлөх, зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих.

Харах

Хүний нөөц

Удирдлагын тогтолцооны бүтэц.

Харах