ХҮҮХДИЙН ГҮРЭНТ УЛС НАЙРАМДАЛЫН МӨРӨӨДЛИЙН ШИНЭ ЖИЛ