ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭСГИЙН ХАМТ ОЛОН ОУХНЦ-ЫН 48 Р ЦЭЦЭРЛЭГ ДЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.